هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Walker contends the higher death costs towards island avoided guys of favoring male property holders inside their wills

Walker contends the higher death costs towards island avoided guys of favoring male property holders inside their wills

Walker contends the higher death costs towards island avoided guys of favoring male property holders inside their wills

Little is known concerning the activities off heredity within the Jamaica from inside the 17th and eighteenth centuries, however, including all of our comprehension of other aspects of brand new isle, precisely what does exist emphasizes the https://datingmentor.org/nl/pinalove-overzicht/ newest male characteristics out-of possessions carrying. Part cuatro challenges which look at featuring its dialogue regarding security-an alternative set of strategies so you’re able to common-law which were designed to safeguard private assets legal rights-and you will relationships agreements. As opposed to strictly pursuing the metropolitan decides, Jamaican colonists modified United kingdom inheritance laws and regulations to match their regional demands, tend to looking to protect ladies possessions says. Walker argues that this toward-the-floor routine are particularly important with the import out-of enslaved female, males, and children. Of the identifying captives due to the fact a kind of moveable wealth, new transfer out-of enslaved individuals of African descent is actually thought to be a particularly really-eliminate mode of swinging money to lady heirs, so much in fact that women turned all the more based upon to the inheriting enslaved individuals to safer the independent monetary and you will social status. As a result drove the fresh new interest in much more African captives to help you be moved facing its commonly in order to Jamaica, deepening each other totally free and you can freed women’s plus the empire’s commitment to bondage.

Just as in genetics behavior, Jamaican colonists setup a sexual society and processes from household members development told by the local, on-the-soil, information in place of a strict adherence so you can urban facts out-of breeding and you can kinship

Which have 25 percent of your own children baptized towards the isle produced to unaica encountered the biggest illegitimacy rate in the empire. Walker argues you to definitely because of the “anemic expert” of your own Church of The united kingdomt, the fresh restrictions of your Jamaican Assembly toward policing intimate matchmaking, and the group facts of one’s island, totally free someone built complex kinship ties you to definitely integrated illegitimate and legitimate pupils, including totally free, freed, and you will, sometimes, enslaved folks of African ancestry (p. 221). People in which only 1 mother is totally free put baptisms because the a way to ensure the totally free updates of its kid, a habit that do not only compromised the school out of thraldom but along with “shows the latest mutability off whiteness since a sounding term” in the 1st 50 % of the brand new 18th century (p. 254). Race, Walker argues, is actually an unstable signifier from updates in the colonial Jamaica, and that, to have a small number of, might possibly be overridden by the the baptism and their individual slaveholding, and this confirmed and you may permitted them to would its totally free position.

The last section examines women’s manumission bequests. Whenever you are supplies towards the manumission was scarce, Walker excavates a remarkable quantity of pointers of extant wills so you can give an effective granular glance at the demographics of females just who manumitted their captives and also the enslaved anyone they chose to manumit. Such baptisms, acts out of manumission “transitioned people from positions regarding marginality so you can deeper that belong and you can incorporation” for the Jamaican neighborhood and you can helped to keep balance into island (p. 264). Walker portrays that if you are manumission bequests possibly switched earlier enslaved some one for the slaveholders, building command over the island’s enslaved society, the brand new practice subtly compromised an appropriate program that watched enslaved somebody since possessions of the implicitly arguing that enslaved people were perhaps not in the course of time not the same as its enslavers.

In chapter 5, Walker examines the methods totally free and freed ladies managed wedding due to the fact just one choice in a variety of sexual dating therefore the part one baptism played inside legitimizing diverse kinship formations

Jamaica Girls is entitled to be widely realize not only because of the specialists but also of the children when you look at the graduate and you will higher-height student conferences. Within extremely readable publication you to definitely deftly address a difficult and you can complex subject, Walker’s treatments for the subject expands our very own comprehension of Jamaica, exhibiting that people dont totally comprehend the history of brand new area and/or history of British Atlantic slavery versus recognizing the state-of-the-art and you may contradictory jobs that ladies starred within the strengthening a society one relied for the a raw program out-of enslaved labor.

Sections dos and you can step three, circumstances education of your city of Kingston and ranches correspondingly, demonstrate how individual associations-ranging from women household members, men and women retailers and you will resellers, kinship ties, together with enslaved as well as their enslavers-underpinned this new kingdom. From the purchase of enslaved students since companions due to their youngsters and you may grandkids in addition to their money out of money of enslaved-offered organization projects inside creditors one to undergirded this new empire, female such as Sarah Shanks along with her daughter Anna Hassell “normalized slaveholding and strengthened the ties ranging from ladies heirs and Atlantic slavery” (p. 99). This centrality regarding bondage to family unit members sites, and familial systems to organizations off bondage, extended so you’re able to plantation government. Walker argues one to when you are plantation ownerships and you can government was gendered, these people were not exclusively masculine endeavors. Mary Eldridge, exactly who handled Spring season Plantation following this lady partner’s dying, are certainly one of enough women that, in the first half of the newest eighteenth 100 years, healthy “the fresh complexity regarding fostering, creating, and you may distribution exotic build abroad while also powerful a resilient, unfree work force to do backbreaking really works” with the same enterprising warmth to maximise development which had been ascribed so you’re able to Jamaica’s men planters (p. 118). Even though some modern-day voices could have slammed Hassell, Shanks, and Eldridge having deviating regarding metropolitan sex norms, Walker incredibly contends one to within the Jamaica the managerial experience and you can standing as the totally free slaveholders eclipsed its sex and you may enabled them to take area when you look at the starting and you will maintaining “more active and exploitive farming economy from the Uk Kingdom” (p. 165).

admin1
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت