هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Garcia, The Kinsey Institute for Research within the Gender, Gender, and you will Reproduction, Indiana School, Bloomington; and Chris Reiber, Sean G

Garcia, The Kinsey Institute for Research within the Gender, Gender, and you will Reproduction, Indiana School, Bloomington; and Chris Reiber, Sean G

Garcia, The Kinsey Institute for Research within the Gender, Gender, and you will Reproduction, Indiana School, Bloomington; and Chris Reiber, Sean G

Thank you for visiting ‘Ce Corner’

“Ce Part” is good quarterly continuous degree blog post offered by the APA Work environment from Le in Psychology. This particular aspect offers condition to the important developments for the mindset, removed away from fellow-reviewed literary works and you will compiled by top psychology positives. “Ce Part” seems throughout the , April, July/August and you can November things of your Screen.

Upon winning conclusion of take to (a score out of 75 % or maybe more), you could print your Ce certificate instantly. APA will instantly send you an excellent “Paperwork regarding Le” certification. The exam payment are $twenty-five to have people; $thirty five to own nonmembers. The fresh APA Work environment away from Le for the Psychology holds obligation with the program. For more information, telephone call (800) 374-2721, ext. 5991.

Evaluation
  1. Identify the theory and framework of modern intimate hook up-right up community and choices.
  2. Opinion the modern look for the emotional escort in Chico and you will fitness outcomes off emerging adults’ uncommitted sexual activity.
  3. Discuss the role out-of uncommitted intimate conclusion, and you can huge public-intimate scripts, with the lifetime and skills off emerging adult people.

It’s an unmatched amount of time in the annals out of people sexuality. In america, this when people very first atically, if you find yourself at the same time puberty keeps dropped, resulting in a get older in which teenagers is physiologically in a position to reproduce not emotionally or socially happy to “settle down” and begin a household (Bogle, 2007; Garcia & Reiber, 2008).

These types of developmental changes, search indicates, are some of the situations riding the increase inside the sexual “hookups,” or uncommitted sexual encounters, element of a well-known social alter who may have infiltrated the latest life from growing people throughout the West industry.

Hookups are receiving a whole lot more engrained in prominent people, reflecting each other developed intimate predilections and you will switching public and sexual programs. Hook-upwards facts consist of many sexual routines, such as for instance making out, oral intercourse and you may penetrative gender. Yet not, such activities tend to transpire with no pledge of – or curiosity about – a antique partnership.

In this article, i review the latest literature into the intimate hookups and you will look at the look on psychological effects away from casual gender. This might be a good transdisciplinary books feedback you to brings into the proof and you will theoretical tensions ranging from evolutionary theoretic patterns and you can sociocultural principle. It implies that these types of experiences are receiving all the more normative among kids and you will young people when you look at the North america and will best getting know regarding a beneficial biopsychosocial angle.

A cultural wave

Hookups – defined in this post as the short term uncommitted sexual encounters ranging from somebody who aren’t romantic partners or dating one another – are noticed regarding much more general personal changes taking place in history 100 years. Hookups started to be more regular on 1920s, on the upsurge out of autos and book enjoyment, instance concert halls. Unlike courting at your home under an effective parent’s watchful vision, young adults leftover your house and managed to mention its sexuality a whole lot more easily.

Because of the sixties, teenagers turned into a lot more sexually liberated, to your increase out of feminism, widespread method of getting birth-control and you can growth of intercourse-provided university people occurrences. Now, intimate behavior outside conventional enough time close pair-ties is much more regular and you can socially acceptable (Bogle, 2007, 2008).

Influencing which change in sex try common culture. The fresh mass media are a way to obtain gender education, filled with tend to wrong portrayals out-of sex (Kunkel ainsi que al., 2005). The newest templates away from guides, plots off films and tv reveals, and lyrics of a lot musical all have demostrated an effective permissive sexuality one of customers. The new mass media recommend that uncommitted gender, or hookups, should be each other physically and you will emotionally fun and occur versus “strings.” This past motion picture “Connecting,” including, facts the newest crazy personal and you will intimate existence out-of teenage emails. Various other motion picture, “Zero Strings Affixed,” create last year, has one or two loved ones negotiating an intimate, yet , nonromantic, part of the relationship. Prominent expert-connections exact same-gender representations have likewise emerged from inside the tv show including “Queer because Anyone” and “This new L-Keyword.”

startitt
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت