هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Phrendly visitors

Therefore i discovered which, at minimum it is now are see and you can commented to the

I am actually just to play the newest waiting game, but if people possess any statements, give them on the! I had good miscarriage earlier. I’ve step three healthy college students. Become wondering easily try pregnant which stage, therefore took an examination 24 hours approximately ahead of AF is due, it was neg. The next day I experienced somewhat spotting. Your day just after versus same. Then your third date I become a full several months. Today, I am a short while completed with that point and that i come that have pregnancy periods. Sore chest, light headed means, weakness, sickness, aversions so you can smells and you may slimy things and you may sure, ha ha, my personal nearly dos yr old was extremely clingy and then he nevertheless nurses, and wants to nurse Twenty-four hours a day!

بیستر بخوانید