هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

killeen escort index

Just how do this new respective foci of these groups of subscribers getting so diverse, now universal-inflected, today barrio-bent?

Even after these people were questioned to understand and you will become familiar with specific vignettes that treated for example severe incidents and circumstances, the young typically talked so you’re able to era on guide which can be sex- and you will family relations-centered; maybe not an individual pupil drew focus on the vignettes predicated on classification and you will ethnicity

Possibly while they have possibly never ever experienced or experienced the latest types regarding discrimination reflected regarding the novel, or while they undoubtedly faith otherwise really wants to believe that all Us citizens was equivalent Americans having just as good odds and chances to garner “victory,” it was very difficult having my students so you’re able to apprehend, much less getting, the brand new the total amount that Esperanza-and you may, because of the extension, the lady area-is obtainable at a far cure off white, middle-class standards and styles from traditions.

بیستر بخوانید