هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

guatemala-chat-room review

Thank you so much it really is having providing myself just remember that , god loves gays as well

To start with I tried to ignore it and you will is part of everybody nonetheless it won’t settle down and so i would hope you to definitely jesus perform take it away. I cried a night and that i disliked me. I experienced ergo depressed we tried to stop my life guatemala chat room without registration thus i was required to check out several mental health hospitals.

My pastor features recognized in order to getting into gay provides but not, enjoys repented, understand it are incorrect that will be way of life its lifetime a proper method

I was baptized and i accepted God since the my personal queen. I imagine i found myself considered visit heck and so i disliked myself. you gave me pledge ??

Im 17 and i is actually instructed you to homosexuality is wrong my expereince of living however the unfortunate matter are i am homosexual

Lord keeps mercy on you. I ran accross thissite seeking statements on how best to know We havea legitimate experience of God, just after information Matt.7:21 «not everyone who informs me, Lord, Lord willenter the Empire out-of heaven, but not, people who manage thewill aside-off Dad. Jesus passed away for the whole community, although entire world may not be protected. Hehas given you free tend to to determine.

God desires individuals despite whom if you don’t what they are.

بیستر بخوانید