هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

furfling ne demek

Tip: Videos messaging will assist you to end up being well informed on your own matchmaking being real

Having specifications makes it possible to both feel just like so it matchmaking possess another

\u00a9 2022 wikiHow, Inc. Every liberties arranged. wikiHow, Inc. ‘s the copyright laws proprietor with the visualize below You.S. and you may globally copyright laws. So it image isn’t registered within the Creative Commons permit used so you can text message articles and lots of other photo published on wikiHow web site. It image is almost certainly not employed by most other organizations without having any display composed agree of wikiHow, Inc.\letter

That have goals can help you one another feel just like it relationships have another

\u00a9 2022 wikiHow, Inc. Every legal rights booked. wikiHow, Inc. is the copyright laws holder of this visualize lower than U.S. and you may in the world copyright. So it image isn’t registered beneath the Imaginative Commons permit applied so you can text message stuff and several most other pictures posted for the wikiHow website. Which visualize might not be utilized by other agencies without any share created agree off wikiHow, Inc.\letter

Which have requires makes it possible to each other feel just like it dating have another

\u00a9 2022 wikiHow, Inc. Most of the rights kepted. wikiHow, Inc. ‘s the copyright laws proprietor associated with visualize not as much as U.S. and you will all over the world copyright laws. Which picture isn’t licensed according to the Imaginative Commons licenses applied so you can text message stuff and many other photographs published to the wikiHow web site. This furfling app photo is almost certainly not employed by almost every other organizations without the express composed agree off wikiHow, Inc.\n

بیستر بخوانید