هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

downey escort index

Aronow3 step 1 Carvell Health Properties, Inc, Cheltenham, PA 19012, United states of america

Unformatted text message preview: Shamliyan et al. Watercraft Including 2020;4:35 DOI: 7/2574- Ship And Medical Comment Unlock Access Lack of proof regarding advantages from sodium-sugar cotransporter-dos inhibitors in heart incapacity which have kept ejection tiny fraction Tatyana A beneficial. Shamliyan1, Anna A beneficial. Avanesova2, Wilbert S. North-Caucasus Federal University, Stavropol 355000, Russian Federation. Tatyana A beneficial. Shamliyan, Carvell Wellness Properties, Inc, Cheltenham, PA 19012, U . s .. E-mail: [email protected] Simple tips to cite this particular article: Shamliyan TA, Avanesova AA, Aronow WS. Lack of research from benefits from sodiumglucose cotransporter-dos inhibitors into the cardiovascular system failure which have managed ejection fraction. Motorboat And additionally 2020;4:35. Received: Accepted: Instructional Publisher: Ryuuichi Morishita Content Editor: Cai-Hong Wang Manufacturing Editor: Jing Yu Abstract Aim: Sodium-glucose cotransporter-dos (SGLT2)-inhibitors improve survival from inside the adults with reduced ejection small fraction.

Motorboat As well as 2020;4:thirty five We regardless of center failure variety of, few situations, and you will probable publication bias hampered the grade of evidence

Health-related consequences inside adults that have center inability (HF) with managed ejection fraction (HFpEF) haven’t been methodically analyzed.

بیستر بخوانید