هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

A person’s partner shoud become one’s private soul mates

A person’s partner shoud become one’s private soul mates

A person’s partner shoud become one’s private soul mates

personal (eks KLOO siv) adv. 1. reducing all others; shutting out people; 2. staying away all but those individuals expressed or given; step 3. perhaps not mutual; only directly to; 4. snobbish • • • •

Sandy Hook’s seashore is for new private entry to anybody called Sandy. The nation club’s personal membership committee will not undertake a loan application out-of someone whoever websites worthy of try less than $10,100000,100. [-ly adv., -ness letter.]

exculpate (EKS kul payt) vt. 1. to prove become instead of fault or guilt; dos. so you can declare is guiltless • Confirming Laura’s alibi supported in order to exculpate their on potential charge. • Brand new DNA performance had nothing to create with exculpating the newest canine in the case of the disappearing sandwich. [-d, exculpating, exculpatory adj.] [Syn. absolve]

travel (eks KUR zhin) letter. 1. a primary excursion that have intention to return relatively in the near future towards the section from origin; a delight jaunt; 2. a round-trip to the a train, airplanes, etcetera., constantly having particular specifications, marketed at the price prices; step 3. a team getting instance a visit; 4. an effective digression from the chief section, trip, an such like. • The new Circle Range specializes in waterborne trips within area away from Manhattan. • A saturday-night stand-over and you may take a trip with the Monday or Thursday is common criteria from unique rates for airline excursions. • An excursion into Pyramids try an element of the Egyptian classification package. • A-two-date travel so you can Paris is actually part of all of our London area trip. exemplary (such as for instance ZEM plir ee) adj. step 1. (out of analogy) an unit; really worth imitation; 2. serving because the a caution; 3. becoming a sample, illustration, etcetera. • Roxane’s choices within bistro is excellent. • The latest judge’s significant discipline try an excellent you to and you may offered just like the a notice to help you prospective wrongdoers. • Charlie lead an exceptional brownie so that the personalized baker manage understand what the guy desired generated. [exemplarily adv., exemplariness letter.]

Brief Comment #36 Fulfill the phrase off line dos into keyword out-of line step 1 that implies very almost the same. step one. research

The brand new golf course is actually for the fresh exclusive accessibility the users

exemplify (including ZEM pli FY) vt. 1. to serve as an illustration; dos. to demonstrate of the example • Gloria’s behavior at the solemn memorial solution reflects in the correct manner to behave at such as an event. • Peter’s article is always to exemplify just what Mrs. [exemplified, -ing]

showcase (such ZIB it) vt. step one. showing otherwise monitor; 2. to open up in order to societal check; step three. to provide evidence of • Rhea exhibited her school visual on her behalf moms and dads in order to esteem. • This new Guggenheim range try shown day-after-day in an art gallery crafted by Honest Lloyd Wright. • Lawrence try demonstrating a large amount of irritation on the auto tidy up services. [-ed, -ing] [Syn. prove, reveal]

lives (such as ZIST in) n. step 1. state to be; work from way of living; 2. taking place; occurrence; step three. manner of life • Predicated on DesCartes, your lifestyle has been proven by the fact that you to believes-about I believe it’s. • The presence of good circus at the Madison Rectangular Lawn is created obvious of the scents one meet with the noses away from passersby. • Abandoned people real time a really wretched existence.

Jones is looking for within the a text statement

excessive (for example ZAWR part int) adj. apart from what exactly is practical; immodest; excessive; fancy • Would you point out that William Randolph Hearst existed an extremely extortionate lives at the San Simeon? • Some (me personally integrated) thought $8 theatre passes become extortionate. predict (eks PEKT) vt. step 1. to search for otherwise enjoy since browsing occurs otherwise are available; dos. to search for since if it was in fact owed; step three. in order to imagine • Unit, canine, consist by the door each evening within six:00 pregnant his grasp at any moment. • Once retrieving the brand new owner’s car, new valet held https://datingranking.net/local-hookup/boulder/ aside their hand since if good gratuity was expected. • Diane anticipates to have a later part of the lunch following theatre. [-ed, -ing] [Syn. anticipate, presume]

startitt
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت